2 มีนาคม 2024
วันที่ 12 มีนาคม 2566
นายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิชาวิมล พานิช เจ้าพนักงานการเกษตร และนางสาวแสงรยา กาญบุตร เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าร่วมสร้างการรับรู้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพื้นที่ชุมชนวัดเกาะ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย