20 มิถุนายน 2024

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

นายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกานต์พิศุทธิ์ เหลี่ยมวิรัช นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการสร้างการรับรู้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ณ วิหารใหญ่ไตรโลก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี