2 มีนาคม 2024
วันที่ 10 มีนาคม 2566
นายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวสรรัตน์ ทองแดง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวสุนิสา แซ่หลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาววจนพร พลับงาม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “การพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์” เพื่อยกระดับการผลิตสับปะรดในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี