31 พฤษภาคม 2024

ประชุมปรึกษาหารือ รับทราบประเด็นปัญหา และระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในประเด็นการใช้ลิงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าว ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นาย …

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ตัดแต่งหน่อและทางใบ ใส่ปุ๋ย พร้อมทั้งราดเชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันการเกิดโรคตายพราย

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นาง …

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชไร่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพด และพืชผัก ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผักปลอดภัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนขุนห้วย

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางพ …

จัดบรรยาย แนวคิดการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ในระดับครัวเรือนและชุมชน พร้อมทั้งสาธิตการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อการขยายพันธุ์

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางส …