31 พฤษภาคม 2024

ร่วมจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างการรับรู้สู่เกษตรกร ด้านการประมงจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 …

ติดตามผลการดำเนินงาน และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมกำจัดศัตรูพืช ชีวภัณฑ์ทางการเกษตร และใส่ปุ๋ยแปลงต้นแบบการผลิตพืชสมุนไพร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 …

ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และใส่ปุ๋ยแปลงต้นแบบการผลิตพืชสมุนไพร “กระท่อม และหม่อน”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 …