2 มีนาคม 2024

ประชุมปรึกษาหารือ รับทราบประเด็นปัญหา และระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในประเด็นการใช้ลิงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าว ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นาย …

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ตัดแต่งหน่อและทางใบ ใส่ปุ๋ย พร้อมทั้งราดเชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันการเกิดโรคตายพราย

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นาง …