ประวัติความเป็นมา

ตามที่ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตราชบุรี สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 เป็นศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี สังกัด กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ไม่มีศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตราชบุรี สังกัด กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดราชบุรี ดังนั้น กรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดตั้ง ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตราชบุรีขึ้นมาใหม่ และเริ่มปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 โดยมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ภายในพื้นที่ของศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี เลขที่ 106 หมู่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ต่อมากรมวิชาการเกษตรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เปลี่ยนชื่อศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตราชบุรี จังหวัดราชบุรี มาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ได้รับมอบหนังสือให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ราชพัสดุ เมื่อปลายปี 2551 จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 332 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยกรมวิชาการเกษตร ได้อนุมัติครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานถาวร จำนวน 1 หลัง บ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง พร้อมป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ในงบประมาณ ปี 2552 การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 และได้ย้ายที่ทำการจากสำนักงานชั่วคราวภายในศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ไปอยู่ที่ทำการถาวร เลขที่ 133 หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2555 และได้พัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราบุรี ตลอดมา