หน้าแรก

ปริมาณผู้มาใช้บริการ-ปี-2564-ตุลาคม-63-กุมภาพั

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ส่งผลให้การเก็บและรวบรวมสถิติผู้ใช้บริการในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ล่าช้าไม่ทันตามเวลาที่กำหนด