บริการคำแนะนำ พรบ.ปุ๋ย

คำแนะนำการขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย

คำแนะนำการขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี

คำแนะนำการขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ

คำแนะนำการขอหนังสือสำคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีมาตรฐาน

คำแนะนำการขอหนังสือรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

การนำเข้าปุ๋ย