บริการคำแนะนำ พรบ.พันธุ์พืช

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำเข้าสิ่งต้องห้าม
ผ่านระบบงานยื่นคำขอและออกใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าพืช online (NSW)


ขั้นตอนการขอใบอนุญาต
นำเข้าสิ่งต้องห้าม online


ขั้นตอนการขอ
username และ password
 


แบบคำขอรับ
username และ password