ประวัติความเป็นมา

        ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยให้บริการประชาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้บริการงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการนำงานบริการที่หลากหลายทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันจากหลายหน่วยงานในกรมวิชาการเกษตรมาไว้ ณ สถานที่แห่งเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ สามารถขอรับบริการได้หลายเรื่องในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม การขอข้อมูล การขอรับเอกสารเผยแพร่ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ฯ เพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการตั้งศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ของนายกรัฐมนตรี