ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ลำดับที่ พืช / สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์  Email
1 การผลิตพืช รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช กวก. 0892445099
2 วิศวกรรมการเกษตร นายสุภาษิต เสงี่ยมพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศกรรมการเกษตร กวก. 0818991470
029405791
hupsasits@hotmail.com
3 ระบบการปลูกพืช นายสมชาย บุญประดับ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการปลูกพืช กวก 0819733369 boonpradub@gmail.com
4 ตรวจสอบภายใน นางสาวอรพินท์ รัตนโชติพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน กวก. 0922651057
029406389
audit@doa.in.th
5 ดินและปุ๋ย ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและปุ๋ย กปผ. 0818057747
029405472
6 วัตถุอันตรายทางการเกษตร นายยงยุทธ ไผ่แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตร กปผ. 0858321372
029406875
yathyp04@yahoo.com
7 วิเคราะห์และทดสอบ นางจิติมา ยถาภูธานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และทดสอบ กปผ. 0846997004
025797158
jitima.new@hotmail.com
8 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว นางสาวจารุวรรณ บางแวก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว กวป. 0818636989 c_haruwan@yahoo.com
9 ผลิตภัณฑ์เกษตร นางสาวนุชนาฏ ณ ระนอง ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เกษตร กวป. 0892006051
029405472
nuchanatn@yahoo.com
10 พืชไร่ นายวีระพล พลรักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ สวร. 0896172490
025790604
werapon.p@gmail.com
11 ไม้ผล นาง ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล สวส. 0892445099 ninlawanlee@hotmail.com
12 กักกันพืช นายสุรพล ยินอัศวพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านกักกันพืช สคว. 0841457987
025610744
syinaskwapun@yahoo.com
13 ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร นายศรัณย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สคว. 0813738260
025795084
14 ระบบควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต นางสาวศรีวิเศษ เกษสังข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต สคว. 0819337049
025793537
15 คุ้มครองพันธุ์พืช นายวินัย สมประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช สคพ. 0892018657
029405628
winny.th@gmail.com
16 ศัตรูพืช นาย ผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช สอพ. 025798540
029405396
sahaya_s@hotmail.com
17 วัชพืช นางจรรยา มณีโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช สอพ. 0814946247
029405472
mchanya36@hotmail.com
18 โรคพืช นางสาวพรพิมล อธิปัญญาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช สอพ. 0818536708
025799582
pathipunyakm@gmail.com
19 จุลชีววิทยา นางนุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา สทช. 0935803455
025799586
nuchanart@yahoo.com
20 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สทช. 0816303526 karsedis@hotmail.com
21 อนุรักษ์พันธุกรรม นางขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พันธุกรรม สทช. 0818115424
025791534
kwongwath@yahoo.com
22 การจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคเหนือตอนบน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคเหนือตอนบน) สวพ.1 0819601290
053114126-7
sukhvibuln@hotmail.com
23 การจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคเหนือตอนล่าง) นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคเหนือตอนล่าง) สวพ.2 0897878099
036499180-1
werawat_we@yahoo.com
24 การจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) สวพ.3 0898611676
043203501
natali_ub@yahoo.com
25 การจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) สวพ.4 0817602493
044617022
ssriwong@gmail.com
26 การจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคกลาง) นางนิลุบล ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคกลาง) สวพ.5 0844285053
035551543
t_nilubon@yahoo.com
27 การจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคตะวันออก) นางสาวสาลี่ ชินสถิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคตะวันออก) สวพ.6 0812950761
039458765
chnsali@yahoo.com
28 การจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคใต้ตอนบน) นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคใต้ตอนบน) สวพ.7 0898715475
077259447
surakitti@yahoo.com
29 การจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) นายธัชชาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะกับสภาพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) สวพ.8 0899499454
074445907
samrancom@yahoo.com