บุคลากร

นายนิสิต ศิวกุล
ประธานคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก

image001-03

นางสาวชลิดดา  เกริกอิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

image001-02

นางสาวสายทอง  รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

image001-05

นางเนาวรัตน์  ทองทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

image001-01

นางสาวปณิดา  สุนทรวิจารณ์
จ้างเหมาบริการรองรับข้อมูลขายเมล็ดพันธุ์

image001-04

นางสุภาพร  จันทร์ทองใบ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นายยุทธวีระ  พิมสิม
จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร