การผลิต

กัญชง - กัญชา

กรมวิชาการเกษตร | | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกัญชงเมล็ด

ปลูกกัญชงเมล็ดในประเทศไทย

คู่มือ/เอกสาร

 

ข่าวที่เกี่ยวกับ กัญชง - กัญชา