ข่าวกิจกรรม สอพ.

ผอ.สอพ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนา IoTs Platform ด้านการเกษตร”

ผอ.สอพ. เป็นประธานการประชุม “การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวแบบบูรณาการ” เสนอคณะกรรมการรับรองเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืชกรมวิชาการเกษตร

ผอ.สอพ. เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกผลมังคุดสดไปยังญี่ปุ่น และการนำเข้าผลส้มสดจากญี่ปุ่น

ไรและแมลงศัตรูมะพร้าวในระยะออกดอกและติดผล

ผอ.สอพ. ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา และการยางแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการทดสอบเทคโนโลยีการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเพื่อแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราในแปลงยางพาราของเกษตรกร

ผอ.สอพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เซนเซอร์ทางการเกษตร การสอบเทียบ และการนำไปใช้ประโยชน์”

ผอ.สอพ. พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการเฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ ในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และนครพนม พร้อมทั้งประชุมหารือสร้างการรับรู้และมอบกับดักฟีโรโมนให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

ผอ.สอพ. พร้อมคณะทำงาน ได้เฝ้าระวัง ตรวจ ติดตาม การสำรวจผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศที่ด่านตรวจพืชหนองคาย

ผอ.สอพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงควสมยินดี รธก.อนันต์ อักษรศรี