ข่าวกิจกรรม สอพ.

คำแนะนำแผนการทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดแมลง ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง)

คำแนะนำการจัดทำแผนการทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืช ปี 2564

ผอ. สอพ. ลงพื้นทดสอบเทคโนโลยีการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเพื่อแก้ปัญหาโรคใบร่วงยางพารา

คำแนะนำการจัดทำแผนและรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2564

การใช้สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืชเพื่อแก้ไขปัญหาความต้านทานศัตรูพืช

ผอ. สอพ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ก้าวต่อไปของการใช้ Smart Sensors และ IoTs เพื่อการพัฒนา การผลิตทุเรียนที่ยั่งยืน”

ผอ. สอพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมองค์ความรู้ “การใช้สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืชเพื่อแก้ไขปัญหาความต้านทานศัตรูพืช”

พืชสงวน 11 ชนิดตาม “พรบ.พันธ์ุพืช พ.ศ 2518”

การประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “พืชไร่ยุคใหม่ส ไสตล์ NEW NOMAL”