ข่าวกิจกรรม สอพ.

ผอ. สอพ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 4

เตือนภัยพืช

ผอ. สอพ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นข้อมูลการพยากรณ์การตกของฝนในแปลง (RainReport)”

ผอ. สอพ. เป็นประธานปิดการประชุมการตรวจสอบระบบประกันการส่งออกทุเรียนและมังคุดจากประเทศไทยไปนิวซีแลนด์แบบระยะไกล

ผอ. สอพ. เป็นประธานการประชุมตรวจสอบระบบประกันการส่งออกทุเรียนและมังคุดจากประเทศไทยไปนิวซีแลนด์แบบระยะไกล

คำแนะนำแผนการทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดแมลง ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง)

คำแนะนำการจัดทำแผนการทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืช ปี 2564

ผอ. สอพ. ลงพื้นทดสอบเทคโนโลยีการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเพื่อแก้ปัญหาโรคใบร่วงยางพารา

คำแนะนำการจัดทำแผนและรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2564