ข่าวกิจกรรม สอพ.

สอพ. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจข้อคำถามการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของกรมวิชาการเกษตร

สอพ.เข้าร่วมพิธีเปิดงาน IGNITE Thailand ภาคการเกษตรและร่วมจัดนิทรรศการ

สอพ.เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ปิดการประชุมการตรวจสอบระบบส่งออกมะม่วงอบไอน้ำและมังคุดสดของประเทศไทย

งานนิทรรศการอากาศยานไร้คนขับกับงานอารักขาพืช ในพิธิเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล“ โมเดลการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ของภาคเหนือตอนบน ”

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)

การใช้งานโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ (Pix4D Mapper)

การใช้แบคทีเรีย Bt โดยการพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับร่วมกับกับดักฟีโรโมน ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด