กลุ่มงานวินิจฉัยศัตรูพืชกักกัน

๑. นางโสภา  มีอำนาจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวินิจฉัยศัตรูพืชกักกัน
๒. นางสาววาสนา  รุ่งสว่าง
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
๓. นายสุรศักดิ์  แสนโคตร
นักวิชาการเกษตร

๔. นางสาวจันทร์พิศ  เดชหามาตย์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

๕. นางสาวอังคณา  ทุนสันเทียะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

๖. นางสาวณกานดา  ขวัญทองยิ้ม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ