การประชุมชี้แจงเป้าหมายและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณด้านววน. ปีงบประมาณ 2568

1. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ

Download

2. นโยบาย ววน และบทบาทกองทุนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ Download
3. เป้าหมายและการคาดหวังของ สกสว.  Download
4. แผนงานเสริมสร้างความเข้มเเข็งและธรรมาภิบาล Download
5. การจัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี Download
6. การจัดทำและบริหารคำรับรองฯ เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน Download
7. การติดตามและประเมินผลและการพิจารณาผลการดำเนินงาน Download