แบบฟอร์ม แผนงานวิจัยและตัวชี้วัดที่สอดคล้องตามทิศทางงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2568-2570

 

แผนงานวิจัยสอดคล้องตามทิศทางงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
ประจำปี 2568-2570
01 แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานปี 68

งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

download

download

02 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยปี 68

แบบฟอร์มข้อเสนอ โครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund ; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

download

download
03 หนังสือรับรองนำผลงานไปใช้ประโยชน์ download

download

แบบฟอร์มงบประมาณแบบแตกตัวคูณ แผนงาน-โครงการ ปี 2568 download