สาขาบริการภาครัฐ

หลักคู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ปี พ.ศ.2566

ตัวอย่าง

  1. 1. ตัวอย่าง สทช. พืชผักปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงด้วยนวัตกรรมชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย
  2. 2. ตัวอย่าง สทช. มาตรฐาน รวดเร็ว แม่นยำ นวัตกรรมการตรวจพืชดัดแปลงพันธุกรรม
  3. 3.ตัวอย่าง สวร.การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน (ส.กพร. ปรับมาอยู่ประเภทพัฒนาบริการ)
  4. 4.ตัวอย่าง สวศ.-นวัตกรรมเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบใช้ลม

แบบฟอร์ม

  1. 1.แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ
  2. 2.แบบฟอร์มสมัครประเภทพัฒนาการบริการ
  3. 3.แบบฟอร์มสมัครประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ
  4. 4.แบบฟอร์มสมัครประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
  5. 5.แบบฟอร์มยกระดับการอำนวยความสะดวก
  6. 6.แบบฟอร์มสมัครประเภทตอบโจทย์_ตรงใจ