ติดต่อเรา

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อสอบถามทั่วไป เบอร์ : 02-579-8540 โทรสาร : 02-940-5396
ติดต่อสอบถามงานวิจัย เบอร์ : 02-579-1061 ต่อ 116 หรือ 117

กลุ่มงาน หมายเลขติดต่อ E-Mail
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา 02-579-5583 SSSN22@live.com
>>ตึกจักรทอง ชั้น 2<<
 • กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง
02-940-6304 ต่อ 175 insectmuseum@doa.in.th
>>ตึกจักรทอง ชั้น 3 ฝั่งพิพิธภัณฑ์แมลง<<
 • กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม
02-579-3050 ต่อ 114 chompoo2011@hotmail.com
>>ตึกจักรทอง ชั้น 2 ฝั่งพิพิธภัณฑ์แมลง<<
 • กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
02-579-7580 ต่อ 133 saowanit_m@yahoo.com
>>ตึกสิทธิพร ชั้น 1 <<
 • กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
02-579-5583 apple_201013@hotmail.com

>>กลุ่มอาคาร ตรงข้ามกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน<<

 • กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร
02-579-4115 ต่อ 162 porn_rada@yahoo.com

>>อาคารปฏิบัติการสัตววิทยา ชั้น 1 <<

กลุ่มวิจัยโรคพืช 02-579-4857  ต่อ 236 pprg2555@hotmail.com

>>ตึกอิงคศรีกสิการ ตรงข้าม อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์<<

 • กลุ่มงานวิทยาไมโค
02-579-9581 boossaracum@yahoo.com

<<ตึกอารักขาข้าว(เดิม) หรืออาคารห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 และตึกอิงคศรีกสิการ>>

 • กลุ่มงานไวรัสวิทยา
02-579-9588 pumppath@gmail.com

>>ตึกสิทธิพร ชั้น 2 <<

 • กลุ่มงานไส้เดือนฝอย
02-579-9586 khaithong@yahoo.com

>>ตึกสิทธิพร ชั้น 3 <<

 • กลุ่มงานบักเตรีวิทยา
02-579-8599 bura_nee@hotmail.com

<<ตึกอารักขาข้าว(เดิม) หรืออาคารห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2>>

กลุ่มวิจัยกักกันพืช 02-561-2145 ต่อ 103

02-561-2537 

alongkot.p@doa.in.th

<<อาคารศูนย์ตรวจวินิจฉัยพืชกักกัน และ อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เยื้องกับ มกอช.>>

 • กลุ่มงานวินิจฉัยศัตรูพืชกักกัน
02-561-2145 ต่อ 102 preyapanp2000@yahoo.com

pqrg_thailand@doa.in.th

 • กลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
 02-561-1680-1 ต่อ 101 mawaranya@yahoo.com

<<อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช>>

 • กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน
02-940-6670 ต่อ 141 chainaratpq@hotmail.com

 <<อาคารปฏิบัติการกำจัดศัตรูพืชกักกัน>>

 • กลุ่มงานเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกัน
02-561-0744

02-579-8516

ohhoha@yahoo.com

ppspq@doa.in.th

<<อาคารปฏิบัติการเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกัน(Lab)>>

กลุ่มวิจัยวัชพืช 02-5795247 ws.doa@doa.in.th

<<ตึกวัชพืช ตรงข้ามกับ มกอช.>>

กลุ่มบริหารศัตรูพืช 02-579-5583 pruetthichat@yahoo.com

<<ตึกจักรทอง ชั้น 3 และ อาคารปฏิบัติการอารักขาพืช (ตึกฝ้ายเดิม)>>

กลุ่มบริหารโครงการวิจัย 02-579-1061 ต่อ 116 หรือ 117 plprotect@doa.in.th

<<ตึกจักรทอง ชั้น 1 >>

ฝ่ายบริหารทั่วไป 02-579-4115 ,02-579-1061 ต่อ 100 h_yaowapa@hotmail.com

pprd@doa.in.th

<<ตึกจักรทอง ชั้น 1 >>