กลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช

๑. นางวรัญญา  มาลี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
๒. นางสาววาสนา  ฤทธิ์ไธสง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  สมบัติ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๔. นายชวลิต  จิตนันท์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๕. นายคมศร  แสงจินดา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๖. นางสาวณัฐสุดา  บรรเลงสวรรค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๗. นางสาววุฒิฑารักษ์  บุญสนธิ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๘. นางสาวอมรพร  คุณะพันธ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๙. นางสาววารีรัตน์ สมประทุม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ