กลุ่มงานบักเตรีวิทยา

๑. นางสาวบูรณี  พั่ววงษ์แพทย์
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบักเตรีวิทยา
๒. นางสาวรุ่งนภา  คงสุวรรณ์
นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
๓. นางสาวกาญจนา  ศรีไม้
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ
๔. นางสาวทิพวรรณ  กันหาญาติ
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวรุ่งนภา  ทองเคร็ง
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ

๖. นางสาวณัฐธิดา  เติมสังข์
นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ