แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม

 

1. แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม
2. แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรมย่อย
3. เอกสารแนบ 1 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 23
4. เอกสารแนบ 2 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์หน่วยงาน
5. เอกสารแนบ 3 รายชื่อแผนงานกรมวิชาการเกษตร ประจาปี 2565
6. เอกสารแนบ 4 ฟอร์มแตกตัวคูณงบประมาณ