กำหนดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2566

1. การแจกจ่ายและจำหน่ายปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร (ฉบับที่ 1) Download
2. การแจกจ่ายและจำหน่ายปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร (ฉบับที่ 2) Download
3. กำหนดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2566 Download