อำนาจหน้าที่

      สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (Plant Protection Research and Development office) ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิขาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
     (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำรวจ และรวบรวมเกี่ยวกับแมลง สัตว์ ศัตรูพืช รวมทั้งวิธีป้องกันกำจัดที่เหมาะสม
     (๒) ให้บริการและเทคโนโลยีแก่ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (๓) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า วิจัย และกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืช
     (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย