กลุ่มบริหารศัตรูพืช

๑. นายพฤทธิชาติ  ปุญวัฒโท
นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารศัตรูพืช

ข้าราชการ

๒. นายยุทธนา  แสงโชติ
นักกีฎวิทยาชำนาญการ

๓. นายกรกฏ  รัตนมหามณีกร
นักกีฎวิทยาปฏิบัติการ

๔. นางสาวพวงผกา  อ่างมณี
นักกีฎวิทยาชำนาญการ

๕. นายศุภกร  แต่งสวน
นักกีฎวิทยาบฏิบัติการ

๖. นางสาวบุษบง  มนัสมั่นคง
นักกีฏวิทยาชำนาญการ

๗. นางศรีจำนรรจ์  ศรีจันทรา
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ

๘. นางสาวกรกต  ดำรักษ์
นักกีฏวิทยาปฎิบัติการ

๙. นางสาวสัญญาณี  ศรีคชา
นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ

๑๐. นางสาววนาพร  วงษ์นิคง
นักกีฏวิทยาชำนาญการ

๑๑. นางสาวยุรวรรณ  อนันตนมณี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

๑๒. นางสาววรางคนา  โชติเศรษฐี
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ

๑๓. นายนพพล  สัทยาสัย
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ

๑๔. นายอมฤต  ศิริอุดม
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

๑๕. นายสิริชัย  สาธุวิจารณ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

๑๖. นางสาวฐิติณิชา  ไชยชนะ
นักกีฎวิทยาปฏิบัติการ

๑๗. นางสาวธีราทัย  บุญญะประภา
นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

๑๘. นางสาวหทัยภัทร  เจษฎารมย์
นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริการ