ระบบวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร และกรอบเวลาพิจารณาแผนงานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ส่ง สกสว.

ระบบวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร 2566 และกรอบเวลาพิจารณาแผนงานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ส่ง สกสว. ปี 2567