กลุ่มงานเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกัน

๑. นายวานิช  คำพานิช
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกัน
๒. นางสาวชุติมา  อ้อมกิ่ง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๓. นายดนัย  ชัยเรือนแก้ว
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๔. นางสาวธิดาวรรณ  ชมเดช
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

                              ๕. นายอภินันท์  เอี่ยมสุวรรณสุข                                    นักสัตววิทยาชำนาญการ

๖. นางสาวพรรณิภา  เปชัยศรี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๗. นางสาวภัทรา  อุปดิษฐ์
นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ