Smart Box

Smart Box
คลังคลิปความรู้ สำนักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

 

 

ปี 2564

 

ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี

ไรสี่ขามะพร้าว

การใช้มวนพิฆาตในการควบคุมศัตรูพืช

ปี 2563

การใช้เชื้อ Bacillus subtilis ควบคุมโรคพืช

ปี 2562

แมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง Bemisia tabaci

การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Fall armyworm

การเฝ้าระวังและการป้องกันกำจัดใบด่างมันสำปะหลัง

ปี 2559

 การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืช

การใช้ไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืช