แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยใหม่ปี 2565

งานวิจัยต่อเนื่อง
1. แบบติดตามปละประเมินผลรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ปี 2563 (แบบฟอร์ม ตป.1) รอบ 9 เดือน

2.

 

แบบเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ ปี 2564 (แบบฟอร์ม ว-1ก)

2.1. แบบเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564
2.2. แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564
 

 

3. รูปแบบการนำเสนองานต่อเนื่อง ปี 2564

 

งานวิจัยใหม่ปี 2565 ส่ง สกสว.
4. – แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยใหม่ 2565 ส่ง สกสว
            4.1 แบบฟอร์มเสนอแผนงาน
            4.2 แบบฟอร์มแผนงานย่อย
            4.3 แบบฟอร์มโครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อย
            4.4 แบบฟอร์มงบประมาณแบบแตกตัวคูณงบประมาณ ปี 2565
            4.5 หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงาน
            4.6 เอกสารแนบท้ายแผนงานข้อ 11 แผนงานย่อยข้อ 17 โครงการข้อ 18
            4.7 ตัวอย่างการเขียนโครงการวิจัยผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย
            4.8 (ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR)
            4.9 Societal Readiness Levels (SRL) and Techology Readiness Levels (TRL)
– แนวทางการเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรฯ สกสว. ประจำปี 2565
5. รูปแบบการนำเสนองานใหม่ ปี 2565