กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

๑. นางอุราพร  หนูนารถ
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
๒. นายไกรวิชญ์  เรืองสุข
นักกีฎวิทยาปฏิบัติการ
๓. นางนลินา  ไชยสิงห์
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
๔. นายสมรวย  รวมชัยอภิกุล
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวสิริกัญญา  ขุนวิเศษ
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
๖. นายวรวิช  สุดจริตธรรมจริยางกูร
นักกีฎวิทยาชำนาญการ
๗. นางสาวสุชาดา  สุพรศิลป์
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
๘. นางสาวสุภางคนา  ถิรวุธ
นักกีฎวิทยาชำนาญการ
๙. นายสรรชัย  เพชรธรรมรส
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน