การอบรมการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัย สกสว.

การอบรมการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัย สกสว. (จัดทั่วประเทศ)

สกสว. แนะนำระบบการติดตามและประเมินผลในระบบวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม