คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร

โปรแกรมฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร

กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

โทร. 0-2561-4887