แบบฟอร์มขอเสนองานวิจัยประเภทโครงการวิจัย (วช.) ปี 65

เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม
       01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-โครงการวิจัย
       02 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-นวัตกรรม
      03 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-สร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย