กลุ่มวิจัยโรคพืช

นายสิทธิศักดิ์  แสไพศาล
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยโรคพืช

หัวหน้ากลุ่มวิจัยโรคพืช

นางสาวบุษราคัม อุดมศักดิ์
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาไมโค

นางสาวเยาวภา ตันติวานิช
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ
หัวกน้ากลุ่มงานไวรัสวิทยา

นายไตรเดช ข่ายทอง
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานไส้เดือนฝอย

นางสาวบูรณี พั่ววงษ์แพทย์
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบักเตรีวิทยา

ลูกจ้างประจำ

นายสมหมาย  เสนกูงา
พนักงานการเกษตร ระดับ ส๓

นายทินกร  แรงสิกร
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒

นายสมบูรณ์  โฉมงาม
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒

พนักงานราชการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานเทคนิค

กลุ่มงานบริการ