กลุ่มวิจัยการกักกันพืช

หัวหน้ากลุ่มวิจัยการกักกันพืช

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานเทคนิค

กลุ่มงานบริการ