กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม

๑. นางสาวพลอยชมพู  กรวิภาสเรือง
นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม
๒. นางสาววิมลวรรณ  โชติวงศ์
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวอทิติยา  แก้วประดิษฐ์ 
นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
๔. นายณพชรกร  ธไภษัชย์
นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
๕. นายวีระชัย  สมศรี
นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ