โครงสร้าง สอพ.

โครงสร้างสำนักวิจัยพัมนาการอารักขาพืช   

กรมวิชาการเกษตร > สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  >1. กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัย > 1.1 กลุ่มบริหารโครงการวิจัย (บจ.)
(ประกอบด้วย 2 กลุ่ม) ( 2 กลุ่มงาน) > 1.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบ.)
> 2. กลุ่มวิจัยด้านอารักขาพืช > 2.1 กลุ่มกีฎและสัตววิทยา (แบ่งเป็น 5 กลุ่มงานย่อย)
 (5 กลุ่มวิจัย)       – 2.1.1 กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง
      – 2.1.2 กลุ่มงานวิจัยปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
      – 2.1.3 กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
      – 2.1.4 กลุ่มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร
      – 2.1.5  กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม
> 2.2 กลุ่มวิจัยโรคพืช (แบ่งเป็น 4 กลุ่มงานย่อย)
      – 2.2.1 กลุ่มงานวิทยาไมโค
      – 2.2.2 กลุ่มงานไวรัสวิทยา
      – 2.2.3 กลุ่มงานไส้เดือนฝอย
      – 2.2.4 กลุ่มงานบักเตรีวิทยา
> 2.3 กลุ่มวิจัยการกักกันพืช (แบ่งเป็น 4 กลุ่มงานย่อย)
      – 2.3.1 กลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
      – 2.3.2 กลุ่มงานวินิจฉัยศัตรูพืชกักกัน
      – 2.3.3 กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน
      – 2.3.4 กลุ่มงานเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกัน
> 2.4 กลุ่มวิจัยวัชพืช
>2.5 กลุ่มวิจัยบริหารศัตรูพืช