คู่มือและแบบฟอร์มการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริการและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565

คู่มือ  แบบฟอร์ม
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล Doa together award (สมบูรณ์) 1.แบบฟอร์ม DOA – พัฒนาการบริการ (WORD) 1.แบบฟอร์ม DOA – พัฒนาการบริการ (PDF)
2.แบบฟอร์ม DOA – การบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต (WORD) 2.แบบฟอร์ม DOA – การบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต(PDF)
3.แบบฟอร์ม DOA – นวัตกรรมการบริการ (WORD) 3.แบบฟอร์ม DOA – นวัตกรรมการบริการ(PDF)
4.แบบฟอร์ม DOA – บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ (WORD) 4.แบบฟอร์ม DOA – บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ(PDF)
5.แบบฟอร์ม DOA – การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (WORD) 5.แบบฟอร์ม DOA – การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม(PDF)