ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยประเภทโครงการวิจัย(วช.) ปี65

เอกสารแนบ 1
       *1.1 ประกาศรับข้อเสนอ (File : PDF)
                   – 01 ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ปี 65
                   – 01 ประกาศรับข้อเสนอทุนสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย ปี 65
        *1.2 กรอบวิจัย (File : PDF)
                   – 02 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ปี 65
                   – 02 กรอบวิจัยสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย ปี 65
เอกสารแนบ 2
         *1 แนวทางการพิจารณาของกรมฯ (File : PDF)
                   – แนวทางการขอทุนหน่วยงานภายนอก
เอกสารแนบ 3 (File : PDF)
                    – 03 คู่มือนักวิจัย03 คู่มือนักวิจัย
เอกสารแนบ 4 (File : WORD)
                    – แบบรายงานการพิจารณา