กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ

๑. นางสาวเสาวนิตย์  โพธิ์พูนศักดิ์
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
๒. นายอนุสรณ์  พงษ์มี
นักกีฎวิทยาชำนาญการ
๓. นายสาทิพย์  มาลี
นักกีฎวิทยาชำนาญการ
             ๔. นางสาวอัจฉรียา  นิจจรัลกุล                นักกีฎวิทยาปฎิบัติการ
๕. นางสาวภัทรพร  สรรพนุเคราะห์
นักกีฎวิทยาชำนาญการ
๖. นางสาวสุพรรณี  ภูคะฮาด
นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
๗. นางสาวภัททิรา  ศาตร์วงษ์
นักกีฎวิทยาชำนาญการ
๘. นางสาวสุชลวัจน์  ว่องไวลิขิต
นักกีฎวิทยาชำนาญการ
๙. นางสาววิไลวรรณ  เวชยันต์
นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
๑๐. นายอิศเรส  เทียนทัด
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
๑๑. นางประภัสสร  เชยคำแหง
นักกีฎวิทยาชำนาญการ
๑๒. นางสาวปาริชาติ  จำรัสศรี
นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวทิภาพร  นวลเนตร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวพัชรีวรรณ  จงจิตเมตต์
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
๑๕. นางณัฎฐิณี  ศิริมาจันทร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๑๖. นางสาวนันทนัช  พินศรี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ