ผลงานวิจัยระดับดีที่ได้รับสนับสนุนจากเงินรายได้การดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตรโครงการวิจัยการจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสานในพื้นที่แปลงใหญ่
โครงการวิจัยการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส