ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย

 

ประจำปี 2563
แบบรายงานที่ 1 แบบเสนอแผนการดำเนินงานการนำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร
แบบรายงานที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร

 

ประจำปี 2562
1.  การใช้แตนเบียน Goniozus nephantidis ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว เล่ม 1
2.  การใช้แตนเบียน Goniozus nephantidis ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว เล่ม 2
3.  การใช้นกแสกควบคุมประชากรหนูในสวนปาล์ม  
4.  ชุดตรวจสอบสำเร็จรูป GLIFT kit สำหรับตรวจสอบไวรัส
5.  การใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมควบคุมประชากรด้วงแรดในสวนมะพร้าว
6. การศึกษาชนิดชีววิทยา ฤดูการระบาด และป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ที่สำคัญในแหล่งปลูกชมพู่
7.  วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงวันผลไม้ด้วยความร้อนเพื่อการส่งออกมะม่วงมหาชนก
8.  การแก้ไขปัญหาหนอนหัวดำมะพร้าวด้วยวิธีการฉีดสารเข้าต้น
9.  การใช้ประโยชน์ชุดตรวจสอบโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียของปทุมมาและขิง