องค์ความรู้ (KM)

การใช้สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืชเพื่อแก้ไขปัญหาความต้านทานศัตรูพืช

ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

 

โรคทุเรียน

แมลง-ไร ศัตรูทุเรียน

จอกหูหนูยักษ์วัชพืชน้ำต่างถิ่นที่รุกราน

การจัดการศัตรูมะพร้าว

การจัดการศัตรูมังคุดเพื่อการส่งออก

การจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก

การจัดการศัตรูส้มโอเพื่อการส่งออก

การจัดการศัตรูกล้วยไม้เพื่อการส่งออก