ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยประเภทกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม(วช.) ปี65

เอกสารแนบ 1 ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ปี 65  

(File : PDF)

– 02 TOR KM เชิงนโยบาย ปี 2565
– 03 TOR KM มิติความมั่นคง ปี 2565
– 04 TOR KM มิติเชิงชุมชน สังคม ปี 2565
– 05 TOR KM พระราชดำริ ปี 2565 update
– 2561 9 โครงการเสนอขอรับสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ในรอบที่ 7
เอกสารแนบ 2 แนวทางการเสนอดครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอก (Funding Agency) ของกรมฯ (File : PDF)
– แผนผังขั้นตอนการขอทุนหน่วยงานภายนอก
เอกสารแนบ 4 แบบรายงานผลการพิจารณาโดยประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน (File : WORD)
– 4. แบบรายงานผลการพิจารณา