แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

 

1. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
2. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยโครงการย่อย
3. เอกสารแนบ 1 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและนวัตกรรม
4. เอกสารแนบ 2 ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเป้าหมาย
5. เอกสารแนบ 3 รายชื่อแผนงานกรมวิชาการเกษตร ประจาปี 2565
6. เอกสารแนบ 4 แบบฟอร์มงบประมาณแบบแตกตัวคูณงบประมาณ ปี 2565
7. เอกสารแนบ 5 สาขาการวิจัยตาม OECD
8. เอกสารแนบ 6 TRL
9. เอกสารแนบ 7 SRL
10. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง