กลุ่มงานไส้เดือนฝอย

๑. นายไตรเดช  ข่ายทอง
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานไส้เดือนฝอย
๒. นางสาวทมิตา  โชคปิยธนากุล
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ
๓. นางสาวนภลภัส  บุษบงก์
นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ