โครงสร้างผู้บริหาร

นางช่อทิพย์  ศัลยพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
นางณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช
นางสาวเสาวนิตย์  โพธิ์พูนศักดิ์
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช
นางสาวจรัญญา ปิ่นสุภา
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืชผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านอารักขาพืช

นายสมศักดิ์  ศิริพลตั้งมั่น
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา
นายสิทธิศักดิ์  เเสไพศาล
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยโรคพืช
นางสาวภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัชพืช
นางวรัญญา  มาลี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยกักกันพืช
นายพฤทธิชาติ  ปุญวัฒโท
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารศัตรูพืช

ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

นางบุญทิวา วาทิรอยรัมย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัย
นางเยาวภา หุ่นทอง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป