แบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และแบบฟอร์มรายงาน ปี 2565

เอกสารตัวอย่างการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ( กผง.)

(File : PDF)

แบบฟอร์มการรายงานผลสัมฤทธิ์สำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน
 (Fundamental Fund)
Word  PDF
  • ระดับกรม

 

 

  • ระดับโครงการ

 

 

  • ระดับแผนงานวิจัย

 

 

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยปี 2565 PDF
  • โครงหลัก
  • โครงย่อย
แบบฟอร์มฉบับสมบูรณ์ Word PDF
  • โครงการ
  • แผนงานวิจัย
  • แผนงานวิจัยย่อย
เอกสารคำร้อง ปี2565