กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง

๑. นายจารุวัตถ์  แต้กุล
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง
๒. นางเกศสุดา  สนศิริ
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
๓. นายอิทธิพล  บรรณาการ
นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวจอมสุรางค์  ดวงธิสาร
นักกีฏวิทยาชำนาญการ
๕. นางสาวชมัยพร  บัวมาศ
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวยุวรินทร์  บุญทบ
นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ
๗. นางสาวสุนัดดา  เชาวลิต
นักกีฎวิทยาชำนาญการพิเศษ
๘. นายอาทิตย์  รักกสิกร
นักกีฎวิทยาปฎิบัติการ
๙. นายสิทธิศิโรดม  แก้วสวัสดิ์
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน